המידע המקורי בערך זה נכתב במסגרת פרוייקט הנגשת זכויות במחלקה לזקן של אגף הרווחה – עיריית ירושלים

זקן המוגדר כעצמאי או תשוש שהחליט לעבור להתגורר בבית אבות, יכול לבחור באחת משתי אפשרויות:

אם אין ברצונו לקבל סיוע במימון סידורו, הוא יכול לפנות ישירות לבית האבות בו בחר.

אם אינו מסוגל לעמוד במימון סידורו, הוא יכול לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים באיזור מגוריו, כדי לקבל סיוע במימון של המדינה.

 תהליך זה מורכב ממספר שלבים:

 פנייה לעובד סוציאלי

זקן אשר בחר לעבור לבית אבות בסיוע המדינה, צריך לפנות לעובד סוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריו.

בפגישה עם העובד הסוציאלי יקבלו הזקן ובני משפחתו יעוץ והכוונה לגבי התאמתו לבית אבות וסוגי בתי אבות המתאימים לו.

העובד הסוציאלי יחתים את הזקן על טפסי ויתור על פנסיה וקצבה של הביטוח לאומי.

העובד הסוציאלי יבקר בבית הזקן וימלא דו"ח סוציאלי.

מסמכים שיש להגיש לעובד הסוציאלי

 • צילום תעודת זהות של הזקן, כולל הספח
 • טופס תפקודי מעודכן, ממולא על ידי אחות ורופא המשפחה
 • מסמכים רפואיים נוספים המפרטים את מצבו של הזקן.
 • אישור הכנסות מהביטוח הלאומי המעיד על גובה הקצבה שלו
 • שלושת תלושי הפנסיה האחרונים של הזקן, במידה והזקן מקבל פנסיה
 • דף חשבון בנק של הזקן משלושת החודשים האחרונים
 • אישורי הכנסה משלושת החודשים האחרונים של כל אחד מילדי הזקן ובני זוגם, בתוספת צילום תעודות הזהות שלהם, כולל הספח.

 • אישורים על דירת הזקן:
 • דירה פרטית – יש להמציא נסח טאבו והערכת שמאי.

  דירה בדמי מפתח – יש להמציא חוזה שכירות מוגנת, קבלות על שכר דירה, הערכת שמאי ונסח טאבו ולהפקיד את מפתח הדירה בעירייה בעת הכניסה לבית האבות.

  דירה בשכירות פרטית או ציבורית – חוזה שכירות ותצהיר מעו"ד או נוטריון שאין לזקן כל רכוש (נדל"ן) נוסף.

תשלום לבית האבות

לאחר הגשת הטפסים ועל סמך האישורים שהוגשו, ייעשה מבחן הכנסות בו תקבע רמת ההשתתפות בתשלום לבית האבות של הזקן ושל כל אחד מילדיו.

קבלת הזקן לבית אבות מותנית בהשתתפות כספית של כל ילדיו, בהתאם למבחן ההכנסות.

השתתפות הזקן בסידורו בבית אבות

זקן המתקיים מקצבת זקנה בלבד ישלם 80% מקצבתו לסידורו בבית האבות.

זקן המתקיים מפנסיה וקצבת זקנה, ישלם את מלוא הפנסיה שלו עבור הסידור בבית האבות ו – 65% מקצבת הזקנה שלו.

חישוב דירת המגורים בהשתתפות הזקן בתשלום לבית האבות:

הזקן אינו צריך למסור את דירתו על מנת להגיע לבית האבות.

ניתן להשכיר או למכור את הדירה ואז מדי חודש להוסיף סכום כסף מסוים שנקבע על יד שמאי.

אם אשת הזקן ממשיכה לגור בדירה לאחר סידורו בבית אבות, הסכום שנקבע ישולם לאחר ששני בני הזוג לא יגורו יותר בדירתם.

השתתפות ילדי הזקן בסידורו בבית האבות:

גובה ההשתתפות של כל אחד מילדי הזקן בעלות בית האבות נקבע באופן אישי, על סמך הכנסותיהם של בני הזוג, מספר הילדים מתחת לגיל 18 והוצאות מיוחדות אחרות שיש להם.

ילד המשלם עבור הורה אחר, שלו או של אשתו, פטור מהשתתפות בתשלום לבית אבות.

אם ילדיו של זקן אינם משתפים פעולה במסירת אישורי הכנסותיהם או אינם מוכנים להשתתף בסכום שנקבע להם, לא יוכל הזקן לעבור לבית אבות, אלא אם ברשותו אפשרות של מימון פרטי או בתנאי שהשארותו בבית מהווה סיכון עבורו.

הגשת עירעור ע"י הילדים:

ילדיו של זקן המתנגדים לגובה ההשתתפות שנקבע להם, רשאים להגיש עירעור לוועדת ערר של משרד הרווחה, באמצעות העובד הסוציאלי.

את מכתב העירעור יש להגיש בליווי הסבר מפורט לגבי הצורך בקבלת הנחה.

למכתב יש לצרף המלצות של העובד הסוציאלי והרכז העירוני.

דמי כניסה:

את תשלום דמי הכניסה לבית אבות ניתן לחלק לשלושה תשלומים.

זקן המתקיים מקצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה בלבד, פטור מתשלום דמי כניסה.

זקן המתקיים מפנסיה ומקצבת זקנה:

ישלם דמי כניסה רק אם הפנסיה שלו מעל ל – 1,246 ₪.

חישוב דמי הכניסה יתבסס על ההפרש בין 1,246 ₪ לגובה הפנסיה.

ההפרש יוכפל בחמש, לזה יתווספו 10% והסכום שיתקבל הוא גובה דמי הכניסה שעל הזקן לשלם.

דמי כניסה שחלים על הילדים:

ילד המשלם עבור הורה בבית אבות השתתפות חודשית של פחות מ – 356 ₪ לחודש, פטור מדמי כניסה.

ילד המשלם השתתפות חודשית העולה על 356 ₪, מחויב בתשלום דמי כניסה לבית אבות.

החישוב נעשה ע"י הכפלת ההשתתפות החודשית בחמש ותוספת של 10%.

ילדי זקן הפטורים מהשתתפות בסידור אביהם, פטורים מתשלום דמי כניסה.


וועדה לסידור מוסדי של אגף הרווחה ברשות המקומית

בסיום תהליך קביעת הזכאות והודעה על גובה ההשתתפות של בני המשפחה, הזקן ובני משפחתו יוזמנו לוועדת החלטה בלשכת הרווחה.

הנוכחים בוועדה מטעם אגף הרווחה:

העובד הסוציאלי של הזקן

רכז אזורי לנושא הזיקנה

רכז לסידור מוסדי

הוועדה תקבע אם הזקן מתאים לסידור בבית אבות לעצמאיים או לתשושים.

בזמן הדיון בוועדה, יוכל הזקן להודיע על בית האבות המועדף עליו.


עירעור על החלטת הוועדה

עם קבלת תשובה שלילית מהוועדה, הזקן רשאי לפנות בשנית.

אם שוב נדחה, הוא רשאי לפנות לוועדת ערר במשרד הרווחה.
וועדת קבלה בבית האבות

לאחר אישור הוועדה של אגף הרווחה לסידורו של הזקן בבית אבות, הוועדה תעביר את פרטיו לבתי האבות שבחר.

ניתן לבחור רק בית אבות בעל רישיון של משרד הרווחה.

בית האבות יזמין את הזקן לוועדת קבלה.

במידה ובית האבות אינו מוכן לקבל את הזקן, משרד הרווחה ישלח את פרטיו לבית אבות אחר.

במידה והזקן יימצא מתאים לבית האבות, עליו להמתין עד שיתפנה מקום עבורו.
חתימת חוזה

לאחר שהזקן עבר את וועדת הקבלה בבית האבות ונמצא עבורו מקום פנוי, עליו לתאם הגעה לאגף הרווחה ביחד עם ילדיו כדי לחתום על חוזה.

בחתימת החוזה, ייחתמו גם סידורי התשלום לאגף הרווחה ברשות המקומית.
תקופת ניסיון

לאחר חתימת החוזה ובתיאום עם בית האבות, יוכל הזקן להיכנס לבית האבות לתקופת ניסיון של שישה חודשים.

במידה והזקן מחליט לעזוב את בית האבות לפני תום תקופת הניסיון, יקבל החזר של 90% מדמי הכניסה.

לאחר שישה חודשים, לא יוכל לקבל החזר על דמי הכניסה.